Forfatteren

Erling Kristensen

1893-1961

Erling Kristensen - startside

Kort om Erling Kristensens forfatterskab

Hvorfor denne hjemmeside om Erling Kristensen

Nyheder

Bibliografi

Om Erling Kristensens forfatterskab

Kronikker

Erling Kristensen citater

Kontakt til mig

Links

 

 

Hjemmesiden er udviklet af:

Finn Albrechtsen

4. februar 1932

Den literære Cyklesmed faar Otto Benzon-Legatet

 

Otto Benzons Forfatterlegat paa 1.000 Kr. tildeles i Dag paa Georg Brandes' Fødselsdag Forfatteren Erling Kristensen.

Samtidig har Selskabet til de skønne og nyttige Videnskabers Fremme tildelt Forfatteren Harry Søiberg sin Pris paa 1000 kr.

 

To danske Forfattere har samtidig faaet hver en Literaturpris: Selskabet til de skønne og nyttige Videnskabers Fremme udsendte i gaar Meddelelse om, at Selskabet for Aaret 1931 har tildelt Forfatteren Harry Søiberg sin Pris paa 1000 Kr. Og næsten samtidig meddeltes det, at Otto Benzons Forfatterlegat paa 1000 Kr. vil blive tildelt Forfatteren Erling Kristensen. Medens Søiberg forlængst er kendt af alle, som læser dansk Literatur, saa er Erling Kristensen, skønt han dog har skrevet fire saare talentfulde Romaner, kun kendt og værdsat af en forholdsvis snæver Kres af særligt interesserede.

 

Cyklesmeden, som blev Forfatter

Da Misundelsen i Vraa tvang ham ud af Byen

Men han er ogsaa endnu en ung Mand, ikke fyldt de fyrre. Han har Tiden for sig og kan udføre meget endnu. Naar Forfatteren Otto Rung, som uddeler Legatet, har valgt at belønne netop denne Forfatter, saa tør man deri se en Trang til fra Hr. Rungs Side fortrinsvis at give Legatet til yngre Forfattere, og i hvert Fald er det ganske i Georg Brandes' Aand at bruge Legatet til Støtte for den fremstormende nye Ungdom. I dette Tilfælde synes Valget særligt heldigt, eftersom netop Erling Kristensen, hvis Skæbne har Formet sig meget mærkeligt, har haft stor Modstand at kæmpe med og ogsaa har det stadig, nu dog nærmest af økonomisk Art.

Erling Kristensen, en jysk Bondesøn, født i Nærheden af Vraa, var oprindelig Cyklesmed ligesom Thomas Olesen Løkken. Som ung Mekaniker ansattes han som Svend netop hos Thomas i Vraa, og smittet af denne gav Erling Kristensen sig ogsaa til at skrive. Olesen Løkken var i Vraa lidet estimeret som Skribent, men vel nok som Cyklesmed, og da det gik op for Byens Folk, at ogsaa Erling skrev, da slog man Hænderne sammen i Forargelse, og helt galt blev det, da Thomas Olesen rejste af Byen, og Erling Kristensen overtog hans Forretning. Det vakte sand Forfærdelse i Vraa, at næppe var man blevet af med den ene literære Cyklesmed, saa kom der en ny, som ogsaa skrev Bøger. Hans første Bog "Støtten", hvori han vender op og ned paa den gamle Gaardmandsforgudelse, skaffede ham hele Vraas Vrede paa Halsen.

 

Vraa boykotter hans Cykleforretning

Saa vidt gik det, at Byen sendte en Deputation til hans Husvært og forlangte ham sagt op, fordi Byen ikke vilde lide den Tort at have ham boende. Naar en Mand kan skrive en Bog, saa er der ikke nogen længere, der tør betro ham at sætte en Lap paa en Cyklering. Saaledes har Erling Kristensen selv smukt søgt at forsvare Menneskene i Vraa. Men givet er det, at da Byens Borgere ikke kunde faa ham sat ud af hans Hus, saa gav de sig til at boykotte hans Forretning, saa at han nødsagedes til frivilligt at forlade Vraa.

 

 

Endelig Anerkendelse som Forfatter

Han opgav da Cyklerne, rejste til Aalborg (det var nu Engvej i Nørre Sundby og derfra senere til Hr. Oves Gyde 7 i Aalborg (min bemærkning)) og slog sig ned som Forfatter. Nu vilde han leve af sin Pen og skrev "Byen mellem to Taarne", hvori han skriver om en vis lille By, som ikke vil tillade, at en ung, fattig Fyr bliver Kunstner. Ud over disse friske og talentfulde Romaner har han skrevet Bøgerne "Ler" og Stodderkongen", og med disse fire Romaner bag sig har han slaaet fuldt og afgørende igennem som Forfatter, men økonomisk har han ikke naaet, hvad han burde. Denne Mand, som har en lukket og barsk, noget trodsig Natur, har lidt meget i de Aar, som er forløbet, siden han sagde farvel til Vraa. Men trodsig og stejl har han overvundet alle Vanskeligheder, selv Armod og Sult. Han har kæmpet ustandselig for at klare sig som Forfatter, og nu synes det at lysne for ham, endelig skimter han Land forude, og sikkert er det, at Otto Rung ikke kunde have tildelt Otto Benzon-Legatet til nogen, som fortjente det mere end netop Erling Kristensen.

 

Om Otto Benzons Forfatterlegat

 

Indstiftet af dramatiker og medicinalfabrikant Otto Benzon (1856-1927) til hæder for kritikeren Georg Brandes (1842-1927). Legatet kaldes derfor af og til for Georg Brandes Legatet eller Georg Brandes Fødselsdagslegatet, ikke at forveksle med Georg Brandes Prisen. Legatet uddeles normalt på Georg Brandes fødselsdag den 4. februar - første gang i 1908, til Henrik Pontoppidan.

 

torsdag den 11. december 2014 10:24

Denne side er sidst opdateret: 11. december 2014